Instrukcije iz kemije i biologije

Poduka iz kemije i biologije, Zagreb

Zadaci s prijemnih ispita iz kemije na prirodoslovnim fakultetima

Evo nekih primjera koji su kroz godine dolazili. Uz primjere su navedena i rješenja zadataka (ispod popisa pitanja). Ako trenutno nema rezultata, riješite, pa se javite, provjerit ćemo. Čim stignem riješiti, postavit ću i ostala rješenja.

Provjerite svoje znanje!

1. Koja tvrdnja nije točna:

a) Po Lewisu je kiselina svaka tvar koja može dati elektronski par.

b) Baza je tvar koja prima proton.

c) Kiselinski je ostatak uvijek baz.

d) Kiselina je tvar koja u vodi disocijacijom povećava koncentraciju vodikovih iona.

e) Kiseline su proton donori.

2. Izračunajte masu živog vapna koja se proizvede žarenjem 650 tona vapnenca.

a) 36,4 t

b) 182 t

c) 320000 kg

d) 364 t

e) 34500 kg

3. Gustoća 32%-tne otopine octene kiseline iznosi 1.0341 g/cm3. Kolika je množinska koncentracija otopine?

a) 5.155 mol dm-3

b) 0.331 mol dm-3

c) 5.511 mol dm-3

d) 2.531 mol dm-3

e) 0.551 mol dm-3

4. Kolika je masa 36%-tne kloridne kiseline potrebna za otapanje 32.7 g cinka?

a) 0.036 kg

b) 1.010 kg

c) 10.1 g

d) 50.1 g

e) 101 g

5. Za dobivanje 10L NH3 iz N2 i H2 potrebno je:

a) 15L N2 i 5L H2

b) 5L N2 i 15L H2

c) 10L N2 i 10L H2

d) 5L N2 i 5L H2

e) 15L N2 i 15L H2

6. Hidrolizom slijedećeg spoja ne nastaje isključivo glukoza:

a) škrob

b) celuloza

c) saharoza

d) maltoza

e) glikogen

7. Otapanjem ionskih kristala u vodi

a) nastaju molekule iz otopljenih iona

b) nastaju hidratizirani ioni

c) kidaju se van der Waalsove veze

d) valja savladati energiju aktivacije povratnog procesa

e) nastaje dvofazni sustav

8. Najslabije provodi električnu struju

a) otopina natrijevog klorida

b) otopina octene kiseline

c) talina natrijevog klorida

d) vodena otopina saharoze

e) otopina amonijevog klorida

9. Pojam koji nije vezan za promjenu agregatnog stanja je:

a) taljenje

b) kristalizacija

c) kondenzacija

d) isparavanje

e) difuzija

10. Točna tvrdnja je:

a) nemetali imaju manju elektronegativnost od metala

b) svi metali imaju veći redukcijski potencijal od nemetala

c) metali s nemetalima stvaraju uvijek kovalentne veze

d) miješanjem metala i nemetala nastaju legure

e) nemetali imaju veću energiju ionizacije od metala

11. Voskovi su:

a) eteri viših alkohola

b) esteri viših karboksilnih kiselina

c) soli viših karboksilnih kiselina

d) poznati pod nazivom gliceridi

e) polimeri fenola i metanala

13. Kondenzacijski polimer je:

a) teflon

b) polivinilklorid

c) polistiren

d) poliakrilonitril

e) poliuretan

12. Reakcija propanola s HCl u jako kiselom mediju je reakcija:

a) adicije

b) eliminacije

c) susptitucije

d) polimerizacije

e) neutralizacije

13. Spoje koji na istom ugljikovu atomu ima alkilnu skupinu, vodik, alkoholnu i estersku skupinu je:

a) poluacetal

b) imid

c) ketal

d) ester

e) aldol

14. Organofosforni spoj je:

a) DDT

b) atrazin

c) fosgen

d) sarin

e) kumarin

15. Alkoholi se ne mogu pripremiti reakcijom:

a) alkilhalogenida s hidroksidima

b) alkilhalogenida s vodom

c) alkena s vodom

d) alkena s kalij-permanganatom

e) alkilhalogenida s alkoksidima