Instrukcije iz kemije i biologije

Poduka iz kemije i biologije, Zagreb

Formule za kemijski račun

Masa atoma

 

Ar = ma/u

Ar - relativna atomska masa

ma - masa atoma

u - unificirana atomska jedinica mase

u = 1,660565x10-27 kg  = 1,660565x10-24 g

 

 

Masa molekule

 

Mr = mf/u

Mr - relativna molekulska masa

Mf - masa molekule

u - unificirana atomska jedinica mase

u = 1,660565x10-27 kg  = 1,660565x10-24 g

Množina tvari

 

n(X) = m(X)/M(X)

n – množina tvari [mol]

m – masa tvari [g]

M – molarna masa [gmol-1]

 

 

n(X) = N(X)/L(X)

n – množina tvari [mol]

N – broj jedinki

L – Avogadrova konstanta [mol-1]

L = 6,022x1023 mol-1

 

n(x) = V0/V0m

n – množina tvari [mol]

V0 – volumen tvari pri standardnim uvjetima [dm3]

V0m – standardni molarni volumen [dm3mol-1 ]

V0m = 22,4 dm3mol-1

Maseni udio

 w(sastojak, smjesa) = m(sastojak)/m(smjesa) x 100%

w – maseni udio [%]

m – masa [g]

Podjela tvari

Agregatna stanja tvari

Model atoma